Polityka Prywatności

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 1. Niniejsza polityka znajduje zastosowanie do strony internetowej („Platforma”), której operatorem jest spółka Rentools sp. z o. o. z siedzibą w Rumi, przy ul. Dolna 3B, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy prowadzi rejestr pod numerem KRS: 0000950859, NIP: 5882477208, adres e-mail: team@rentools.pl („Rentools”, „Spółka”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Rentools.
 3. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 03/02/2022.

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
  • umożliwienie świadczenia usług przez Rentools na rzecz użytkowników Platformy, w tym realizacji transakcji handlowych z wykorzystaniem Platformy, używania elektronicznego systemu płatności oraz innych czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług przez Rentools (art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO);
  • dopasowania treści strony i tematyki materiałów do jego zainteresowań (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w uzasadnionym interesie Rentools, polegającym na sukcesywnym ulepszaniu funkcjonalności Platformy (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO);
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
  • spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości) (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO);
  • cele archiwizacyjne (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Rentools (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • marketing bezpośredni usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Rentools (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • zapobieganie oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Rentools (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO).
 2. Cele szczegółowe:
  • umożliwienie rejestracji na Platformie - podczas rejestracji jako członek Plat- formy, użytkownik musi podać następujące dane osobowe w celu realizacji proce- dury rejestracji i dostępu do konta:
   W przypadku użytkownika:
   1. imię i nazwisko
   2. adres e-mail
   3. numer telefonu
   4. hasło
   W przypadku partnera:
   1. imię i nazwisko
   2. firmę (nazwę)
   3. siedzibę podmiotu
   4. numer NIP
   5. numer telefonu
   6. adres e-mail
   7. hasło
   Podstawą prawną gromadzenia ww. danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęcia działań na żądanie użytkown- ika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). Dane osobowe gromad- zone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymy- wane jest konto na Platformie – przez rok od daty usunięcia konta lub przez sześć lat w razie braku aktywności konta;
  • komunikacja Platformy z użytkownikiem – po zarejestrowaniu się na Platformie, użytkownik będzie otrzymywać e-maile i wiadomości przez system komunika- cyjny Platformy w celu udzielania ważnych powiadomień np. zmiany w Polityce prywatności. Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich ich jest wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Dane os- obowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymywane jest konto na Platformie – przez rok od daty usunięcia konta lub przez sześć lat w razie braku aktywności konta;
  • przesyłanie ofert przez Platformę – po zarejestrowaniu się na Platformie, użytkownik będzie otrzymywać oferty związane z usługami Spółki przez system komunikacyjny Platformy. Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasad- nione interesy spółki związane z zapewnieniem ofert członkom Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, art. 13 ust. 2 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europe- jskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywat- ności i łączności elektronicznej), art. 69 ust. 2 litewskiej Ustawy o łączności elek- tronicznej. Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są prze- chowywane tak długo, jak utrzymywane jest konto na Platformie – przez rok od daty usunięcia konta lub przez sześć lat w razie braku aktywności konta
  • zapewnienie obsługi klienta – gdy użytkownik zgłosi zapytanie, prośbę lub skargę, spółka gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu zapewnienia obsługi klienta na wniosek zgłoszony na Platformie:
   1. informacje zawarte na profilu Klienta;
   2. informacje o korzystaniu z Platformy;
   3. informacje o transakcji;
   4. informacje o komunikacji;
   5. wiek;
   6. płeć;
   7. adres IP;
   8. informacje o sesji;
   9. inne informacje udzielone przez użytkownika
   Typ gromadzonych informacji zależy od charakteru zapytania. Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). Dane osobowe gromadzone i wykorzysty- wane w tym celu są przechowywane przez 2 lata.
  • w celu realizacji preferencji użytkownika w odniesieniu do strony głównej oraz wyników wyszukiwania, doskonalenia Platformy, w tym wyników wyszukiwania na Platformie oraz zachowania ostatnio wyszukiwanych słów na Platformie; podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) lub prawnie uzasadnione interesy Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są prze- chowywane tak długo, jak utrzymywane jest konto na Platformie – przez rok od daty usunięcia konta lub przez sześć lat w razie braku aktywności konta.
 3. Rentools korzysta z plików cookies w zakresie określonym w polityce plików cookies.
 4. W zakresie korzystania z Platformy przez Użytkownika Rentools przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwy stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • nazwy użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • pierwszego wiersza żądania http;
  • kodu odpowiedzi http;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
  • informacji o przeglądarce użytkownika;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 5. Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Platformy.
 6. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Platformy może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • NIP
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
  • numer telefonu
  • adres i nazwa firmy
  • treść wiadomości kontaktowej

  Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Platformy w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych użytkowania będzie trwać do czasu realizacji celu przetwarzania bądź wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Użytkownika lub ww. podstawy wynikające z Rozporządzenia RODO. Przy czym, podanie danych osobowych przez użytkownika nie jest obowiązkiem ustawowym, jest ono całkowicie dobrowolne.

V. PRZEKAZANIE DANYCH

 1. Rentools zamierza przekazać dane użytkowników kontrahentom lub partnerom z którymi użytkownik zawrze umowę najmu.
 2. Rentools nie zamierza przekazywać danych Użytkownika poza obszar Europejskiego Terenu Gospodarczego.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. złożenie wniosku o:
  • sprostowanie (poprawienie) danych;
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenie przetwarzania danych;
  • dostęp do danych (informacja o przetwarzanych danych oraz ich udostępnienie ich kopii);
  • przeniesienie danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  • przy czym realizacja wyżej wskazanych uprawnień nastąpi w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia Kancelarii żądania.
 2. prawo sprzeciwu;
 3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych - przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.