Regulamin korzystania z platformy Rentools

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) znajduje zastosowanie działalności prowadzonej na stronie internetowej, przez spółkę Rentools sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy prowadzi rejestr pod numerem KRS: 0000950859, NIP: 5882477208, adres: ul. Dolna 3B, 84-230, Rumia, adres e-mail: team@rentools.pl („Rentools”, „Spółka”).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03/02/2022
 3. Przed zarejestrowaniem się na Platformie, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką Plików „cookies”, jak również z innymi obowiązkowymi postanowieniami Witryny, zaakceptować je w zakresie w jakim są obowiązkowe i zobowiązać się do ich przestrzegania.
 4. Regulamin określa wzajemne relacje pomiędzy Spółką a Użytkownikami lub Odwiedzającymi.
 5. Witryna umożliwia użytkownikowi: (a) wyszukiwanie produktów; (b) zapisywanie produktów do listy ulubionych, (c) kontakt z wypożyczalniami oraz korzystanie z innych Usług Dodatkowych oferowanych przez Platformę. Witryna umożliwi partnerowi (a) założenie wizytówki z danymi dostępnymi publicznie takimi jak nazwa firmy, dane teleadresowe, oferta wypożyczalnia, (b) odbieranie wiadomości od innych użytkowników zainteresowanych ofertą wypożyczalni oraz (c) korzystanie z innych Usług Dodatkowych oferowanych przez Platformę.
 6. Usługi nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun (osoba dorosła) musi zarejestrować się w celu korzystania z Usług i nadzorować korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie.
 7. Profesjonalni Sprzedający, którzy dokonują transakcji z konsumentami, podlegają szczególnym przepisom prawa.
 8. Rejestrując się na Platformie, użytkownik musi podać swoje pełne imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, w celu umożliwienia Platformie identyfikacji użytkownika za każdym razem, gdy korzysta z Platformy. Dla celów bezpieczeństwa, Spółka może zażądać udzielenia pewnych potwierdzeń w odniesieniu do konta użytkownika. Takie potwierdzenia mogą obejmować m.in. potwierdzenie numeru telefonu lub inne potwierdzenia, które Spółka może wprowadzić według własnego uznania. Wszystkie dane gromadzone w wyniku takiego potwierdzenia będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, która jest częścią umowy pomiędzy Spółką a użytkownikiem.
 9. Spółka może zmienić Regulamin m.in. w celu:
  • dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • dostosowania Regulaminu do wszelkich orzeczeń sądów, organów ochrony konsumentów lub innych właściwych organów, które mają wpływ na zawartość Platformy;
  • skorygowania wszelkich błędów (np. błędy ortograficzne lub inne rodzaje błędów, które nie zmieniają znaczenia istniejących zdań);
  • zapewnienia większej klarowności i rzetelności Regulaminu;
  • odzwierciedlenia zmian w sposobie prowadzenia działalności przez Spółkę;
  • odzwierciedlenia zmian w warunkach rynkowych lub standardowych praktyk branżowych.
 10. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu, w tym cennika (np. nowych usług), Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez powiadomienie na Platformie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, lub w przypadku bardziej istotnych zmian (np. zmian mających wpływ na prawa lub obowiązki użytkowników, główne funkcjonalności Platformy lub innych istotnych zmian w sposobie działania Platformy, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w momencie rejestracji 20 dni przed wejściem w życie zmiany. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z zaproponowanych zmian, może zdecydować się na zakończenie współpracy z Platformą i zamknięcie swojego konta. Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane na Platformie będą miały natychmiastowe zastosowanie do Odwiedzających.
 11. Spółka informuje o zawodności Internetu, w szczególności w zakresie naruszeń bezpieczeństwa transmisji danych oraz braku gwarancji wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. Internet nie jest siecią bezpieczną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak naruszenie bezpieczeństwa transmisji danych ani za gwarancje wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. W tych okolicznościach, do użytkowników należy podjęcie zastosowanie odpowiednich środków w celu ochrony ich danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed złośliwym oprogramowaniem.

II. DEFINICJE

 • Najemca - oznacza każdego Użytkownika, który bierze w najem lub chce wziąć w najem jeden lub więcej Przedmiotów na Platformie
 • Przedmioty - oznaczają przedmioty, których najem nie jest zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa i które użytkownik umieścił na Witrynie, w celu ich wynajęcia
 • Konto Użytkownika, Konto - oznacza rejestrację użytkownika na Platformie, zawierające dane osobowe
 • Potwierdzenie Wykonania Usługi - oznacza potwierdzenie, że Najemca otrzymał przedmiot najmu
 • Wiadomości prywatne - oznaczają komunikację poprzez wymianę prywatnych wiadomości pomiędzy użytkownikami za pośrednictwem systemu wiadomości na Platformie, do którego dostęp mają jedynie zainteresowani użytkownicy
 • Aktualności - oznacza oferty krótko— i długoterminowe, konkursy lub nowe Usługi publikowane na Platformie
 • Polityka Prywatności - oznacza dokument określający sposób, w jaki Spółka gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika
 • Polityka dotycząca plików „cookies” - oznacza dokument określający sposób, w jaki Spółka gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika gromadzone za pomocą plików „cookies”
 • Usługi - oznaczają wszystkie usługi, w tym Usługi Główne i Usługi Dodatkowe
 • Usługi Główne - oznaczają oferowaną przez Spółkę Użytkownikom i Odwiedzającym możliwość, w szczególności nieograniczoną możliwość umieszczania usług, przeglądania Przedmiotów, bezpośredniego uczestniczenia w wymianie najmie lub innych Transakcjach, korzystania ze Zintegrowanych Usług Płatności oraz komunikowania się między nimi prywatnie
 • Platforma - oznacza stronę internetową Spółki, jak również aplikacje mobilne Spółki, pobierane na smartfony lub tablety
 • Transakcja - oznacza wszelkie transakcje, które przenoszą korzystanie z Przedmiotu z jednego użytkownika na innego, w tym między innymi umowę najmu zawartą bezpośrednio pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, lub jakąkolwiek inną transakcję przeprowadzaną pomiędzy użytkownikami
 • Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która po zarejestrowaniu się na Platformie jest uprawniona do korzystania ze wszystkich Usług Platformy
 • Wynajmujący - oznacza każdego użytkownika, który umieścił jeden lub więcej Przedmiotów na Platformie
 • Odwiedzający - oznacza każdą osobę niezarejestrowaną na Platformie, która może korzystać z Platformy bez rejestracji, zgodnie z Regulaminem
 • Umowa Jednostkowa - umowa najmu zawierana bezpośrednio pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą

III. USŁUGI

 1. Rentools jest internetowym pośredniczącym serwisem hostingowym oferującym Użytkownikom wirtualne forum wymiany usług, czyli Platformę. Użytkownicy mogą zaoferować lub zamówić Usługi na Platformie na warunkach wskazanych na Platformie i zapłacić Spółce odpowiednią cenę (zgodnie z cennikiem za publikacje ogłoszeń lub wizytówki wypożyczalni).
 2. Niniejszy Regulamin, Polityka prywatności, Polityka plików „cookies” i inne zasady opublikowane na Platformie mają zastosowanie do Użytkowników i Odwiedzających.

IV. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Portal umożliwia świadczenie usług najmu ruchomości przez zarejestrowanych na nim Wynajmujących na rzecz zarejestrowanych na Portalu Najemców. Do zawarcia umowy najmu będzie dochodziło każdorazowo poprzez zawarcie Umowy Jednostkowej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub należyte wykonanie Umowy Jednostkowej przez którąkolwiek z jej stron.
 3. Umowa Jednostkowa może dotyczyć jednego lub wielu Przedmiotów.
 4. Partner wystawiając Przedmiot gwarantuje, że Przedmiot:
  • zostanie wydany w stanie dobrym i kompletnym, nadającym się do umówionego użytku;
  • może być wyposażony w lokalizator umożliwiający Wynajmującemu bieżące śledzenie położenia Przedmiotu, na co Najemca wyraża zgodę zawierając Umowę Jednostkową.
 5. Jeżeli w trakcie Umowy Jednostkowej ujawnią się wady Przedmiotu wykluczające umówiony użytek, Najemca ma prawo złożyć Wynajmującemu reklamację. Wynajmujący rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Najemcy przysługuje prawo usunięcia wady, wymiany Przedmiotu lub obniżenia czynszu za okres trwania wady. Jeżeli wady nie można usunąć, zaś Wynajmujący nie ma możliwości zapewnienia Najemcy innego Przedmiotu, Najemca może od Umowy Jednostkowej odstąpić. Roszczenie o obniżenie czynszu oraz prawo odstąpienia od Umowy Jednostkowej nie przysługuje Najemcy, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Jednostkowej wiedział o wadach.
 7. Partner w celu zawarcia Umowy Jednostkowej gwarantuje podpisanie przez Strony łącznie: Umowy Jednostkowej oraz Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
 8. Warunkiem zawarcia Umowy Jednostkowej jest:
  • pozytywna weryfikacja Najemcy przez Wynajmującego, polegająca na weryfikacji Najemcy w ogólnodostępnych rejestrach oraz weryfikacji dokumentów przedstawionych przez Najemcę na żądanie Wynajmującego;
  • wyrażenie przez Najemcę wszystkich wymaganych przez Wynajmującego zgód i oświadczeń;
  • ustanowienie przez Najemcę wymaganych przez Wynajmującego zabezpieczeń, przy czym Wynajmujący, w zależności od swojej decyzji, może żądać od Najemcy przed zawarciem Umowy Jednostkowej: zapłaty Kaucji lub innego zabezpieczenia (według uznania wynajmującego);
 9. Wynajmujący może odmówić zawarcia Umowy Jednostkowej w przypadku negatywnej weryfikacji Najemcy lub niedostępności Przedmiotu. Wynajmujący poinformuje Najemcę o przyczynie odmowy.
 10. Najemca zobowiązany jest:
  • korzystać z Przedmiotu wyłącznie w sposób zgodny z Umową Jednostkową, dokumentacją techniczną i przeznaczeniem Przedmiotu, a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami BHP;
  • utrzymywać Przedmiot w czystości i dobrym stanie;
  • na własny koszt i ryzyko zabezpieczyć Przedmiot przed utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem;
  • ponosić koszty bieżącej eksploatacji, w tym w szczególności paliwa, o ile jest wymagane do działania;
  • udostępnić Przedmiot na każde żądanie Wynajmującego lub uprawnionego przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego celem przeprowadzenia kontroli stanu Przedmiotu, a także czynności przewidzianych przepisami prawa;
  • poinformować Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powzięcia przez Najemcę informacji, o postępowaniu egzekucyjnym skierowanym do ruchomości znajdującej się w posiadaniu Najemcy.
  • poinformować organ egzekucyjny o Umowie Jednostkowej;
  • poinformować Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powzięcia przez Najemcę informacji, o jakichkolwiek roszczeniach osoby trzeciej w stosunku do Przedmiotu;
  • dopuścić do korzystania z Przedmiotu wyłącznie osoby:
   posiadające wszystkie wymagane prawem uprawnienia do korzystania z Przedmiotu;
   posiadające umiejętności i doświadczenie konieczne do korzystania z Przedmiotu;
   pozostające pod kierownictwem i nadzorem Najemcy;
   trzeźwe, w stanie wolnym od środków ograniczających możliwości psychomotoryczne;
  • przedstawić, na każde żądanie Wynajmującego w trakcie trwania Umowy Jednostkowej, dokumenty wskazane przez Wynajmującego, niezbędne do weryfikacji wiarygodności i sytuacji finansowej Najemcy.
 11. Najemcy zabrania się:
  • rozporządzania Przedmiotem w jakikolwiek sposób; w tym oddawania w podnajem lub używanie osobom trzecim i zastawiania;
  • oznaczania Przedmiotu oznaczeniami Najemcy lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego;
  • naruszania plomb i dokonywania jakichkolwiek napraw i usprawnień Przedmiotu, wykraczających poza wynikające z Umowy jednostkowej;
  • korzystania z Przedmiotu, bez uprzedniej pisemnej zgody, ponad dobowy limit pracy urządzenia, który wynosi dla wszystkich Przedmiotów wyposażonych w licznik motogodzin 8 godzin zegarowych na dobę.
 12. Z chwilą wydania Przedmiotu, aż do dnia jego prawidłowego i kompletnego zwrotu na Najemcę przechodzą ciężary związane z bieżącym utrzymaniem Przedmiotu oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za kradzież, zniszczenia i uszkodzenia Przedmiotu.
 13. Najemca poinformuje Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powzięcia wiedzy o każdej wadzie, usterce lub uszkodzeniu Przedmiotu.
 14. Najemca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności mające na celu zabezpieczenie Przedmiotu i ewentualnych roszczeń względem osób trzecich, a także czynności zapobiegające zwiększeniu szkody, w tym: zawiadomić Policję, o ile doszło do zdarzenia z udziałem osób trzecich oraz zaprzestać używania Przedmiotu.
 15. Jeżeli usterka lub uszkodzenie powstały z przyczyn innych, niż leżące wyłącznie w Przedmiocie lub powstały z wyłącznej winy Wynajmującego, Najemca poniesie pełne koszty usunięcia usterki lub uszkodzenia, na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot trzeci usuwający usterkę lub uszkodzenie; lub na podstawie wyceny Wynajmującego.
 16. Najemca zobowiązany jest udostępnić Przedmiot celem usunięcia usterki lub uszkodzenia.
 17. Najemca nie płaci czynszu za okres niezbędny do dokonania naprawy, o ile usterka lub uszkodzenie powstało wyłącznie z przyczyn leżących w Przedmiocie lub z wyłącznej winy Wynajmującego.
 18. Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz najmu i opłaty, według stawek i zasad ustalonych w Umowie Jednostkowej.
 19. W wypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części należności:
  • Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia całej niezapłaconej kwoty z wpłaconej przez Najemcę kaucji, której wysokość zostanie określona w Umowie Jednostkowej;
  • Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki umowne w wysokości odsetek maksymalnych obliczonych na podstawie przepisu art. 481 § 2 1 KC za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 20. Najemca zobowiązany jest uzupełnić kaucję w części, w jakiej zaspokoił się Wynajmujący, w terminie 3 dni roboczych od poinformowania Najemcy o dokonaniu potrącenia z kaucji przez Wynajmującego.
 21. Najemca zapłaci Wynajmującemu opłaty dodatkowe w szczególności:
  • za każdy dzień bezumownego korzystania z Przedmiotu (opóźnienia ze zwrotem Przedmiotu Najmu);
  • za spowodowanie każdego uszkodzenia i usterki Przedmiotu, w tym dokonanie jakichkolwiek ulepszeń lub zmian w Przedmiocie;
  • za zwrot Przedmiotu bez paliwa lub z paliwem w mniejszej ilości – w przypadku, gdy Przedmiot został przekazany Najemcy z paliwem;
  • za zgubienie lub uszkodzenie tablic rejestracyjnych lub innych znaków identyfikacyjnych Przedmiotu – w wysokości wskazanej w Umowie Jednostkowej;
  • za utratę lub zniszczenie Przedmiotu – w wysokości wartości rynkowej Przedmiotu;
  • za korzystanie z Przedmiotu ponad dobowy limit pracy – w wysokości 9% dobowej stawki czynszu najmu za każdą godzinę pracy Przedmiotu ponad dobowy limit (ponad 8h/dobę).
 22. Wynajmujący może zażądać od Najemcy także innych opłat, zgodnie z Umową Jednostkową.
 23. Jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższy wysokość opłat ustalonych w Umowie Jednostkowej, Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość opłat na zasadach ogólnych.
 24. Umowa Jednostkowa rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta.
 25. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Jednostkową ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w każdym przypadku, gdy Najemca:
  • bez zgody Wynajmującego, zmieni miejsce wykorzystywania Przedmiotu;
  • nie uzupełni kaucji w sposób i w terminie wskazanym powyżej;
  • spóźni się z zapłatą całości lub jakiejkolwiek części czynszu lub innych opłat (nie zapłaci w terminie);
  • korzysta z Przedmiotu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, Regulaminem lub Umową Jednostkową;
  • naruszy jakikolwiek inny obowiązek wskazany powyżej lub naruszy jakikolwiek zakaz wskazany powyżej.
 26. Wynajmujący może powołać się na przesłankę wskazaną powyżej w punkcie 25 lit. c pod warunkiem bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu wyznaczonego przez Wynajmującego w wezwaniu do zapłaty.
 27. Wynajmującemu przysługuje także prawo rozwiązania Umowy Jednostkowej bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym przypadku, gdy Przedmiot ulegnie usterce lub zniszczeniu.
 28. Najemcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku, gdy czas usuwania wad i usterek Przedmiotu przekroczy 14 dni roboczych.
 29. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Jednostkowej może zostać złożone także w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 30. Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot:
  • w ostatnim dniu roboczym obowiązywania Umowy Jednostkowej;
  • w terminie jednego dnia roboczego od dnia doręczenia oświadczenia Wynajmującego o rozwiązaniu Umowy Jednostkowej.
 31. Wydanie oraz Zwrot Przedmiotu nastąpi w siedzibie lub właściwym oddziale Wynajmującego, chyba że Strony uzgodnią inaczej w Umowie Jednostkowej. Najemca, za uprzednią zgodą Wynajmującego, może zwrócić Przedmiot w innym miejscu lub w inny sposób, niż zostało wskazane w Umowie Jednostkowej. Wydanie lub zwrot w miejscu innym niż w siedzibie lub właściwym oddziale wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Najemcę kosztów transportu i dodatkowych opłat, wskazanych przez Wynajmującego.
 32. Wydanie Przedmiotu nastąpi na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Przez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Najemca potwierdza stan oraz sprawność i kompletność Przedmiotu, oraz jego zdatność do umówionego użytku; a także znajomość instrukcji i zasad korzystania z Przedmiotu.
 33. Przedmiot, który do swojej pracy wymaga paliwa, wydany zostanie z minimalnym poziomem paliwa, pozwalającym na jednokrotne uruchomienie.
 34. Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot z takim samym poziomem paliwa.
 35. Każde ulepszenie Przedmiotu lub jakiekolwiek inne zmiana w jego stan będzie traktowane jako jego uszkodzenie lub spowodowanie usterki.
 36. Żadne korzystanie z Przedmiotu po rozwiązaniu Umowy Jednostkowej nie stanowi jej dorozumianego przedłużenia; o ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej.
 37. Korzystanie z Przedmiotu po rozwiązaniu Umowy Jednostkowej stanowi bezumowne korzystanie z własności Wynajmującego.
 38. Kaucja zostanie rozliczona w terminie 14 dni roboczych od dnia zwrotu Przedmiotu. Jeżeli termin wskazany w poprzednim zdaniu będzie niewystarczający do określenia szkody powstałej w wyniku stwierdzonych uszkodzeń lub niekompletności lub pogorszenia stanu Przedmiotu, w szczególności, gdy Wynajmujący będzie musiał zasięgnąć opinii podmiotu trzeciego, Wynajmujący wskaże Najemcy dodatkowy termin, w którym rozliczona zostanie kaucja.
 39. Kaucja nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu.
 40. W wypadku udzielenia innego lub dodatkowego zabezpieczenia, zostanie ono zwolnione lub zwrócone Najemcy w terminie 14 dni roboczych od dnia zwrotu Przedmiotu.
 41. Jeżeli kaucja i inne zabezpieczenia nie pokryją wysokości ustalonej szkody lub opłat dodatkowych Najemca zapłaci całość należności w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Spółka jest uprawniona do pobierania opłat w ramach świadczonych Usług zgodnie z cenami wskazanymi w cenniku na stronie, bądź w indywidualnej wiadomości e-mail. Użytkownik akceptuje fakt, że Spółka jest uprawniona do zmiany Cennika na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku braku zgody Użytkownika na którąkolwiek z proponowanych zmian, Użytkownik może zdecydować się na zakończenie współpracy ze Spółką i zamknięcie swojego konta.
 2. Zmiany cen nie będą miały zastosowania do trwających transakcji (tj. takich, za które użytkownik dokonał już płatności).
 3. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych (PLN), z rozbiciem na cenę netto oraz cenę brutto (uwzględniającą podatek VAT).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszyscy Odwiedzający i Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni, jako ich autorzy, za wszystkie informacje, które zamieszczają na Portalu oraz, jeśli ma to zastosowanie, za oferowane przez siebie lub przekazywane innym Użytkownikom Przedmioty. W szczególności, gdy Użytkownik wystawia Przedmioty na Platformie, Użytkownik uznaje i akceptuje, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawienie Przedmiotu, a także transakcje zawierane z innymi Użytkownikami i mogące z nich wyniknąć spory.
 2. Odwiedzający i Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Użytkownik będący wynajmującym ma obowiązek dodawania Przedmiotów zgodnie z istniejącymi kategoriami. Użytkownicy i Odwiedzający muszą w szczególności powstrzymać się od (I) naruszania praw osób trzecich, (II) naruszania praw własności intelektualnej lub wystawiania podrabianych towarów, (III) podżegania do wykroczeń lub przestępstw, dyskryminacji, nienawiści lub przemocy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość, (IV) przekazywania nieprawidłowych informacji lub informacji poufnych, (V) oszczerczych komentarzy, (VI) dopuszczania się działań, które mogą narazić nieletnich na niebezpieczeństwo, (VII) publikowania danych osobowych innych osób lub naruszania praw do prywatności lub (VIII) uzurpowania sobie tożsamości innej osoby.
 3. W przypadku, gdy treść udostępniona przez użytkownika nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami lub jeśli Użytkownik lub Odwiedzający nie przestrzega Regulaminu, Użytkownik lub Odwiedzający uznaje i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikające z tego bezpośrednie i pośrednie straty w odniesieniu do osób trzecich lub Spółki. W związku z tym Użytkownik lub Odwiedzający uznaje i akceptuje, że w ramach swoich kompetencji jako host, Spółka w żadnych okolicznościach nie podejmie jakiejkolwiek weryfikacji treści udostępnianych przez użytkowników i nie będzie odpowiedzialna za takie straty, chyba że (i) została należycie powiadomiona o istnieniu treści niezgodnych z prawem w rozumieniu obowiązujących przepisów, oraz (ii) nie podjęła natychmiastowych działań w celu usunięcia takich treści z Portalu. W szczególności, lecz niewyłącznie, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za: (i) działania lub zaniechania Odwiedzających i Użytkowników, (ii) Informacje zamieszczone na Portalu przez Użytkowników i Odwiedzających, ich tematy, dokładność, kompletność i/lub zgodność z obowiązującymi przepisami lub (iii) jakość i ilość Przedmiotów, które oferują za pośrednictwem Portalu, ani też ich zgodność z podanym opisem.

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się:
  • podczas rejestracji na Portalu podać prawdziwe informacje o sobie, w szczególności pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika i adres e-mail;
  • zarejestrować się na Portalu tylko raz, nie tworzyć więcej niż jednego konta;
  • nie korzystać z Portalu lub Usług w celu podejmowania bezprawnych działań lub transakcji lub działań oszukańczych;
  • podczas korzystania z Portalu, dostarczać obiektywnych, poprawnych, wyczerpujących i szczegółowych informacji na temat wynajmu;
  • nie kopiować informacji pojawiających się na Portalu lub wykorzystywać ich niezgodnie z prawem.
 2. W granicach obowiązującego prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika, gdy korzysta on z Portalu lub usług. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zrealizowanie lub brak realizacji transakcji przez Użytkowników.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła w stosunku do osób trzecich, z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do korzystania z jego danych logowania.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji informacji zawartych na Portalu, które nie są już aktualne ze względu na zmiany jego danych, jak również informacji dotyczących Przedmiotów.
 5. Korzystając z Portalu, Użytkownicy lub Odwiedzający oświadczają, że:
  • są osobami fizycznymi w wieku 18 lat lub więcej (w przeciwnym razie rodzic (rodzice) lub opiekun prawny muszą zarejestrować się w ich miejsce);
  • akceptują i stosują się do Regulaminu i wszystkich innych dokumentów umownych, takich jak Polityka Prywatności i Polityka plików „cookies”;
  • rozumieją, że są w pełni odpowiedzialni za przeprowadzone transakcje.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI

 1. Spółka może zabronić, w całości lub w części, korzystania z Portalu (poprzez określenie warunków ograniczenia) lub uniemożliwić Użytkownikowi lub Odwiedzającemu korzystanie z Portalu, w szczególności poprzez usunięcie treści zamieszczonej na Portalu, usunięcie konta Użytkownika oraz uniemożliwienie Użytkownikowi ponownej rejestracji na Portalu lub uniemożliwienie Odwiedzającemu dostępu do Portalu, przy założeniu, że Spółka prześle — w formie mailowej oraz publikując komunikat na Platformie o blokadzie konta — uprzednie oficjalne zawiadomienie do tych Użytkowników lub Odwiedzających, którzy:
  • łamią lub naruszają swoje zobowiązania wynikające z Regulaminu, Umowy Jednostkowej, Polityki prywatności, Polityki plików „cookies”;
  • podają nieprawdziwe, wprowadzające w błąd i/lub informacje niekompletne zgodnie z Regulaminem w momencie ich rejestracji na Portalu lub korzystania z niej;
  • umyślnie i celowo ujawniają nieprawidłowe informacje na Portalu, obrażają inne osoby lub postępują w niewłaściwy sposób;
  • wykorzystują tożsamość innych Użytkowników lub działają w inny niezgodny z prawem sposób;
  • logują się z tego samego adresu IP lub z tego samego komputera, który został zablokowany z powodu naruszeń; lub
  • otrzymali co najmniej trzy ostrzeżenia od Spółki.
 2. Z zastrzeżeniem tych samych okoliczności, które zostały opisane powyżej, Spółka może, wysyłając oficjalne powiadomienie na ten temat do danego Użytkownika/Odwiedzającego, ograniczyć, w całości lub w części, Konto Użytkownika lub dostęp Odwiedzającego.
 3. Spółka może, w każdym czasie, usunąć z Portalu Przedmioty lub wszystkie inne informacje dostarczone przez Użytkownika, jeśli te Przedmioty lub te Informacje naruszają Regulamin, obowiązujące przepisy lub są sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi lub porządkiem publicznym.
 4. Spółka może w każdym czasie publikować na Portalu oferty krótko- i długoterminowe, konkursy, gry lub loterie, które są zgodne z prawem krajowym w celu oferowania nowych usług, i w związku z czym Regulamin nie będzie zmieniany. Informacje dotyczące ofert, konkursów, gier lub loterii, które są zgodne z prawem krajowym, będą udostępniane na Portalu. W przypadku niezgodności pomiędzy Regulaminem a specjalnymi warunkami publikowanymi na Portalu (takimi jak zasady, instrukcje i opisy dotyczące Aktualności), te ostatnie będą miały pierwszeństwo.
 5. Spółka ma prawo przechowywać dane wskazane w ust. 1.

IX. DANE OSOBOWE

Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://rentools.pl/polityka-prywatnosci, opisuje dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Spółkę oraz cel, dla którego Spółka przetwarza takie dane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, Użytkownik może:
  • skierować pisemną reklamację do Działu Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego lub pocztą mailową na wskazany adres team@rentools.pl;
  • w przypadku braku odpowiedzi ze strony Spółki w rozsądnym terminie jednego miesiąca lub jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią, Użytkownik i Spółka postarają się rozwiązać skargę Użytkownika w sposób polubowny, zanim jakikolwiek spór zostanie wniesiony do właściwego sądu.
 3. Użytkownik może zakończyć współpracę ze Spółką w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po wypełnieniu wszystkich swoich zobowiązań oraz po usunięciu swojego konta na Platformie.
 4. Użytkownik może zakończyć swoją relację ze Spółką w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Spółka może zakończyć swoją relację z Użytkownikiem za uprzednim 30-dniowym pisemnym powiadomieniem Użytkownika, w szczególności z następujących powodów: (1) decyzja o zaprzestaniu świadczenia Usług, (2) decyzja o zaprzestaniu prowadzenia działalności, (3) decyzja o zmianie administratora działalności Witryny, w całości lub w części. Spółka może zakończyć swoją relację z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Regulamin nie skutkuje powstaniem partnerstwa pomiędzy Spółką a Użytkownikami, relacji pracownik – pracodawca, relacji pomiędzy agentem handlowym a jego klientem ani relacji franczyzowej.
 7. Spółka informuje Użytkownika, że Spółka może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na Spółkę. W przypadku przeniesienia przez Spółkę lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy ze Spółką i zamknięcia swojego konta.
 8. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia dotyczące dostępu, korzystania lub działania Portalu lub Usług poprzez powiadomienie. Powiadomienia należy wysyłać do Spółki na adres e-mail: team@rentools.pl.